Forskningsmetoder - viden, forskningsmetoder og forskningsdesign (7. april 2016)

Torsdag, 7. april 2016 -
9:30 til 16:30

Formål

Kursets formål er at give indsigt i nogle væsentlige forskningsmetoder og disses sam-menhæng med de problemer, der søges løst ved hjælp af forskning og de forskningsde-signs der anvendes til dette. Forskningsbaseret viden spiller en større og større rolle i praksis og for beslutninger. Det er derfor vigtigt at forstå hvilke forskningsformer og forskningsmetoder, der findes og anvendes i forskningen, og hvilke problemer disse kan eller ikke kan bidrage til at løse. Samspillet imellem påstande om at man har viden – ofte forskningsbaseret viden – og at denne er opnået med en bestemt – i sam-menhængen relevant – metode og et bestemt design, er vigtigt at forstå ikke blot for forskere, men også for alle de der anvender forskningsbaseret viden. Kurset giver en introduktion og nogle eksempler og giver basis for at arbejde videre med spørgsmål om hvad viden er. 

Indhold

Kurset vil give et overblik over viften af de vigtigste kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og nogle væsentlige forskningsdesign. Disse vil blive belyst ved teoretisk gennemgang og illustration med konkrete eksempler og problemstillinger. De forskellige metoder vil blive relaterede til træk ved forskningsudviklingen og den aktuelle forskningspolitiske situation, herunder spørgsmål om anvendelse af forskning. Der vil blive givet en introduktion til:

Kvantitative metoder:

  • Måling
  • Brug af statistik
  • Survey-undersøgelser
  • Kontrollerede undersøgelser
  • Spørgsmål om kausalitet og ”hvad virker”

Kvalitative metoder:

  • Grounded theory
  • Social-konstruktivistiske metoder
  • Narrative metoder
  • Aktionsforskning

Derudover vil disse blive illustreret med typiske forskningsdesigns og diskussion af hvilke slags spørgsmål og problemer, de forskellige metoder kan bruges til at søge svar på. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle der i deres arbejde har brug for at kende til forskningsmetoder og disses brugbarhed og gyldighed. Det kan være undervisere der skal bruge forskningsbaseret undervisningsmateriale, bibliotekarer der har brug for at vide noget om hvordan viden frembringes og kan anvendes, eller administratorer og politikere der stilles overfor problemer eller påstande der vedrører eller involverer viden der er frembragt som resultat af forskning.

Underviser:

Professor Hans Siggaard Jensen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Hans Siggaard Jensen leder Forskningsprogram i Empirisk Skoleforskning og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, og er professor i videnskabsteori med særligt henblik på videns- og lære-processer. Han har arbejdet med pædagogisk og didaktisk teori i flere årtier og har stor forskningserfaring herunder fra arbejde i forskningsråd omkring uddannelse og pædagogik i Danmark, Finland og Chile, ligesom han har været med til at evaluere OECD’s forskning og innovation indenfor uddannelsesområdet. Han har medvirket ved pædagogisk udviklingsarbejde fx omkring det første danske åbne universitet, og som rådgiver for EU omkring fjernundervisning og e-læring. I årene 2001 til 2008 var han leder af Learning Lab Denmark. Ud over at være professor ved Aarhus Universitet har han gæsteprofessorater ved flere europæiske universiteter og højskoler.

Praktiske forhold: 

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsformular øverst

Dato: 7. april 2016 kl. 9.30 - 16.30

Sted: Copenhagen Europe Centre, Vesterbrogade 149, 1620 København V

Pris:
2.950,- for én deltager
2.450,- pr person ved 2 deltagere

Pris er incl.. forplejning og kursusmaterialer. (ekskl. moms)

Kurset kan også afvikles in-house i virksomheder, institutioner eller organisationer, hvor der er brug for at få bedre forståelse af vidensgrundlaget, og hvor der derfor også kan arbejdes med egne relevante problemstillinger.